Fyld og vask marksprøjten – uden udslip til omgivelserne!

Forurening med planteværnmidler skal undgås. Derfor er der – ud over de brugsmæssige krav - fastsat krav vedr. påfyldning- samt udvendig vask af marksprøjten. Kravene i dag er baseret på den nyeste version af Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, d. 26/11-2018.

Fylde-vaskeplads
Når marksprøjten skal påfyldes kemi, er der forskellige krav som skal overholdes.
Udgangspunktet er at påfyldning af kemi samt vask af marksprøjten skal udføres på en plads med fast, tæt bund hvorfra vandet ledes til enten en gylletank, eller til en opsamlingstank som er etableret specielt til formålet.
Man kan dog undgå at etablere en egentlig fylde-vaskeplads, hvis man påfylder kemi på sprøj­ten ude i den mark som skal sprøjtes, og hvis man vasker sprøjten udvendig, ude i den be­hand­lede mark.

Generelle regler
Alt vand, som tilføres fylde-vaskepladsen, skal opsamles og ledes til gylletank eller opsamlings­tank. Dette gælder også regnvand i de perioder af året, hvor pladsen ikke bruges.
En fylde-vaskeplads skal etableres med følgende minimumsafstande:

Fylde-vaskepladser og biobede placering Mindste afstand
Afstand til et indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning, eller rense- og samlebrønde til drænsystemer25 m
Afstand til boring, der indvinder grundvand til en almen vandforsyning, jf. lovens § 21 c, stk. 3,50 m
Afstand til overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder.50 m

Fylde-vaskeplads på landbrug med gylleanlæg
Vandet fra pladsen opsamles og pumpes i gylletanken, hvorefter det udbringes på samme måde som resten af indholdet i gylletanken.

Fylde-vaskeplads på landbrug uden gylleanlæg
På landbrug uden husdyr & gylleanlæg er der mindst 2 forskellige løsninger ved etablering af en fylde-vaskeplads.

  1. Etablering af en indendørs plads til påfyldning af marksprøjten. Strategien her kan være at der kun undtagelsesvis skal forekomme væske, som skal opsamles. For at få det til at fungere i praksis, kan man vælge at vaske sprøjten ude i en behandlet mark.
  2. Etablering af en fylde- & vaskeplads til marksprøjten – udendørs eller indendørs. Pladsen anvendes såvel ved fyldning som ved vask af marksprøjten. Alt vand som lander på pladsen skal opsamles i en beholder og udbringes på et behandlet areal.

 

Opsamlingsbeholder
Vandet fra fylde-vaskepladsen skal opsamles og pumpes til en opsamlingstank. Denne tank skal placeres på tæt betonbund, i- / over jordniveau og skal omsluttes af en betonkant, så arealet kan opsamle beholderens indhold, i tilfælde af lækage.
Systemet med betonkant rundt om opsamlingsbeholderen kan udføres på 2 forskellige måder,

  1. Opsamlingsbeholderen placeres i en særskilt betonkumme, som kan rumme hele beholderens indhold,
  2. opsamlingsbeholderen placeres på vaskepladsen, som opbygges som et kar, der mindst kan rumme hele opsamlingsbeholderens indhold.

 

Vask af sprøjte og øvrige landbrugsmaskiner på samme vaskeplads

  1. Vask af øvrige landbrugsmaskiner må gerne udføres på en fylde-vaskeplads til marksprøjten.
  2. Vask af en marksprøjte må derimod ikke udføres på en almindelig vaskeplads, hvis vandet herfra ledes til nedsivning.

 

Forhold til myndigheder
Etablering af en fylde-vaskeplads skal anmeldes til kommunen. Selve ordningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og administreres af Landbrugsstyrelsen.

Kilder

  1. Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
  2. Vejledning til vaskeplads-bekendtgørelsen.

Begge kilder kan findes på www.landbrugsinfo.dk

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk