Opbygning af gylleudslusning

I forbindelse med byggeri af nye svinestalde er det på mange måder nogle vigtige overvejelser, der skal foretages, når det kommer til hvorledes, man håndterer udslusning af gyllen.

Der bygges i øjeblikket en del slagtesvinestalde rundt omkring i landet, primært som følge af tilskudsordninger.

Da det jo ikke er en kortsigtet investering for nogen, betaler det sig selvfølgeligt at tænke projektet godt igennem. Et af de forhold, som mange nok anser for at være givet på forhånd, er udformningen af gyllekummerne samt selve udslusningssystemet. Men dette er lang fra tilfældet. Set i forhold til de miljøkrav, både nutidige og fremtidige, landbruget mødes med, er det værd at gøre sig nogle overvejelser.

Langt de fleste miljøansøgninger vil fremadrettet blive mødt med stadig skrappere krav til reducering af ammoniakfordampning og lugtgener. En af de metoder, der har vist sig effektiv til dette, er en hyppig udslusning af gyllen, idet man mindsker fordampningen i staldrummet samtidig med at gyllen bevarer meget mere metan til eventuel biogasproduktion. Men hvad skal man vælge af løsninger m.h.t. rørføring, indretning mv.?

Denne artikel omhandler primært nybyggeri, men det skal understreget at de omtalte tiltag og principper i nogle tilfælde godt ville kunne implementeres i eksisterende stalde. Det vil dog være med meget varieret effekt, da det afhænger af den bestående stalds beskaffenhed, opbygning samt hvilken dyregruppe der vil renoveres til.

Nogle af de punkter, der bør overvejes er:

  1. Propper eller spjæld/ventil samt manuel/automatisk udslusning
  2. Sektionsstørrelse og antal udløb pr. rørstreng
  3. Udformning af kummer og størrelsen på disse.
  4. Fra-separering af vaskevand

 

For det første er der spørgsmålet om propper vs. spjæld. Ved at anvende spjæld på røret opnås en væsentlig reduktion i tidsforbruget ved udslusning. Desuden er den eneste mulighed hvis man ønsker at påbygge automatik i form af elektrisk eller pneumatisk åbning/lukning af spjældene. Man hører tit argumentet om at det at trække propper, ikke er et problem, folkene er jo i stalden alligevel. Når man ser på hvor meget tid, der rent faktisk går med at trække propper pr. gang, så er det for de flestes vedkommende rigtig mange timer om måneden. Den tid burde de ansatte kunne bruge mere fornuftigt, ellers vil jeg påstå at der er tale om dårligt management i den pågældende stald.

Ved anvendelse af spjæld, er den første overvejelse, om man vil anvende automatik eller manuel betjening. Det er nok i høj grad et spørgsmål om temperament og om hvorvidt man er lidt ”tekniknørd” eller ej. Den manuelle betjening tiltaler klart dem der vil ”keep it simple”. Her er udfordringen så at man enten skal udenfor for at betjene det eller man skal finde en egnet placering inde i staldbygningen, hvilket oftest vil være i et gangareal hvor det både er i vejen for de ansatte og de grise, der skal drives gennem gangen. Det skal samtidig placeres således at grisene ikke utilsigtet kommer til at åbne spjældet.


Gylleventil med elektrisk actuator 

I en typisk traditionel stald med en midtergang og sektioner ud til hver side, vil den sædvanlige rørføring være på tværs af bygningen. Det vil sige at hver streng dækker 2 sektioner. Når der bruges hyppig udslusning og spjæld, vil propperne enten slet ikke være der, eller alternativt ligge på bunden af kummen. Det bevirker således, at de 2 sektioner er forbundne, hvilket er uhensigtsmæssigt mht. smittespredning og svovlbrintefare.  Hvis grise i de pågældende sektioner ikke er af samme alder, vil der heller ikke være behov for udslusning af gylle på samme tid. Den optimale løsning er derfor at hvert spjæld udsluser gyllen fra én sektion. Det giver størst mulig sundhedsmæssig sikkerhed og fleksibilitet.

Regn med maksimalt 7-8 nedløb pr. spjæld, hvor hver nedløb maksimalt dækker et stiareal på 25-30 m2.  Ud fra disse faktorer og den ønskede størrelse på sektionerne, kan der selvfølgelig blive tale om mere end ét spjæld /rørstreng pr. sektion. Her er det samtidig vigtigt også at være opmærksom på, at mængden af gylle i den enkelte sektion og størrelsen på fortanken helst skal passe sammen. En håndregel er, at fortankens størrelse bør svare til det samlede volumen i den største sektion.

En ting, som faktisk ikke altid tages alvorligt, er udluftningsrør i bagenden af røret samt ved nedløb til fortank. Det er vigtigt at disse er udført korrekt så tilstoppede rør undgås.

I forbindelse med hyppig udslusning, er der en anden ting man bør overveje; nemlig selve udformningen af kanalen, som har været meget traditionel i mange år. Gyllekanaler med skrå sider, altså V-formede eller som separate kummer med form som en omvendt pyramide er flere steder blevet afprøvet. Fordelen er at man hele tiden har så lille overflade som muligt og dermed igen mindske fordampningen. Samtidig er det muligt at tømme kummerne helt, selv ved små volumener.

At støbe V-formede kanaler på stedet er yderst besværligt. Hvis der vælges beton, er man næsten nødt til at udføre dem som præfabrikerede elementer. Betonen har dog den ulempe, at den er svær at få så glat i overfladen, som man ønsker. Det vil næsten kræve en overfladebehandling med f.eks. epoxy.

En anden mulighed er at kummer består af plastmateriale. Det har en meget mere tæt og glat overflade, hvor rester af halm ol. ikke sætter sig fast og bygges op som en bræmme. Der er pt. kun én leverandør, der kan levere disse plast-kummer så vidt vides. Vi mangler dog stadig at se offentliggjorte resultater af forsøgene med dem, samt at se dem anvendt i stor skala. Disse er udformet som enkelte kummer, der samles på stedet. Mange har nok fordomme omkring anvendelsen af plast, men sammen med en fordelagtig glat overflade, er vægten i forhold til håndtering også et plus.

En sidste væsentlig ting der skal overvejes inden nybyggeri eller i situationer, hvor man f.eks. etablerer ny fortank, er håndtering af vaskevand. Ved at kunne lede vaskevandet fra og pumpe det direkte i lagertank, spares kørsel med mange læs gylle. Endvidere er der et større metan indhold i gyllen, hvilket er relevant, hvis man leverer til biogasanlæg. Samtidig vil man, ved at opbevare vaskevandet i en lagertank, således konsekvent udbringe vaskevandet på de nærmeste arealer og dermed skabe kortes mulig transportvej til de marker, som skal have flest tons gylle/vaskevand pr. hektar.

KIM BRIXEN NIELSEN

Ingeniør, Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Byggetilsyn, Byggestyring, Tvister

Mobil: 20 49 09 48
Email: kbx@byggeri-teknik.dk