Moderniseringsordningen Slagtesvin 2020

Den 5. maj åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020.
Nedenfor er der en kort opsummering af moderniseringsordningen slagtesvin, men du kan læse mere længere nede i dokumentet ellers kontakt os på 97 13 12 11.

 1. Der er åben for ansøgninger fra 5. maj til 6. august
 2. Der er afsat 51 mio. kr. til indsatsområde 1 (nybyg/barmark) og 34 mio. kr. til indsatsområde 2 (tilbyg).
 3. Du kan søge, hvis du har, lejer eller forpagter et landbrug og 830 timer på bedriften
 4. Du kan opnå 25 % tilskud til både stalden og til de tvungne miljøteknologier
 5. Der er to forskellige staldtyper – en ”tung” og en ”let” (Se bilag 1)
 6. Der gives tilsagn til barmarksprojekt eller tilbygning (IKKE til renovering)
 7. Du skal IKKE have hverken miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring
  klar.
 8. Du SKAL vælge enten GYLLEFORSURRING eller LUFTRENSNING i en eller anden kombi med andre teknologier og 3 forskellige gulvtyper. (se bilag 2)
 9. Max ansøgning på 35 mill. pr. cvr nummer og kun 1 ansøgning pr. cvr. nummer.
 10. Projektet skal være afsluttet senest den 31. december 2023 (hvis den forlænges)
 11. Se bilag 1 og bilag 2 for tilskudsgrundlag.
 12. Vi anbefaler IKKE, at du søger, hvis du har under ca. 7500 stipladser, da vi vurderer at
  ordningen dermed bliver for dyr for dig på sigt i drift – medmindre du allerede har krav
  om de to gennemgående miljøteknologier i din miljøgodkendelse i forvejen.

 

Vi forventer, det bliver relativt enkelt at søge og det vi har behov for er følgende:

 1. En rådgivningsaftale mellem dig og os
 2. En elektronisk fuldmagt til tast selv, som du opretter.
 3. Vide om det er indsatsområde 1 eller 2
 4. Vide hvor mange m2 produktionsareal der bygges til, og om der skal søges til alle elementer i bygningen
 5. Samt hvilken teknologipakke, der skal søges til.
 6. Have nogle enkelte grundoplysninger til statistikken i ansøgningsskemaet

 

PÅ TRODS AF OVENSTÅENDE FORVENTER VI AT MODERNISERINGSORDNINGEN SLAGTESVIN BLIVER OVERSØGT.

Nedenstående er hentet her. 

Hvem kan søge?:

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift.

Projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet.

Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages. Arbejdskraftbehovet opgøres efter normtimesatser, som fremgår af bilag 3 i bekendtgørelsen (se fanen: Hvad siger loven).

Ved en primær jordbrugsbedrift forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der fremgår af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen.

Hvad gives der tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for et af disse to indsatsområder:

 1. Nybygning af stald til slagtesvin
 2. Tilbygning af stald til slagtesvin til eksisterende staldanlæg til svin

Der er afsat 51 mio. kr. til indsatsområde 1 og 34 mio. kr. til indsatsområde 2.

Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud i denne ordning.

Du kan kun indsende en ansøgning om tilsagn om tilskud pr. CVR-nummer.

Du skal vælge, hvilken af to typer stalde, du vil bygge – enten en traditionel stald med ydervægge af beton eller mursten eller en lettere stald som f.x en rundbuestald. Der er fastsat standardomkostninger for begge typer af stalde. I bekendtgørelsens bilag 1 kan du se, hvilke obligatoriske elementer stalden skal indeholde samt standardomkostningerne for hhv. råhus, inventar og optioner (valgfrie elementer). Projektets størrelse angiver du i m2 netto produktionsareal. Se vejledningen for opmåling af m2 netto produktionsareal, og hvad der indgår i dette areal.

Ordningens formål

Moderniseringsordningen slagtesvin har til formål at reducere ammoniak- og metanudledningen fra stalden. Derfor skal dit projekt også indeholde ammoniak- og metanreducerende miljøteknologi, og det er obligatorisk at vælge mindst en af de nummererede teknologiløsninger i teknologilisten i bilag 2 til bekendtgørelsen. Miljøteknologierne er opdelt efter, hvilken gulvtype du vælger.
Miljøteknologiernes minimumskrav og standardomkostninger samt teknologiløsningernes standardmiljøeffekter finder du også i teknologilisten.

Krav til tilskudsgrundlaget

For at kunne opnå tilsagn om tilskud må det ansøgte projekts tilskudsgrundlag i alt højst udgøre 35 mio. kr. for den CVR-registrerede primære jordbrugsbedrift. Det er ikke muligt at indsende ansøgningen, hvis tilskudsgrundlaget overstiger dette beløb. Du vil i så fald blive bedt om at nedsætte beløbet, så det maksimalt udgør 35 mio. kr. i ansøgningen.

Prioritering ved for mange ansøgninger:

Landbrugsstyrelsen skal udvælge de projekter, der giver størst effekt i forhold til ordningens formål, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Fordeling af midlerne mellem de to indsatsområder betyder, at ansøgninger inden for indsatsområderne bliver håndteret og prioriteret særskilt. Ansøgningerne bliver prioriteret efter første trin (punkt 1), og herefter kan der ske yderligere
prioritering som beskrevet i punkt 2 og 3:

Projekter med højest prioriteringsscore, beregnet ved projektets omkostningseffektivitet, har førsteprioritet. Omkostningseffektivitet (OE), beregnes som forholdet mellem den fastsatte standardmiljøeffekt og det ansøgte tilskudsgrundlag (summen af standardomkostningerne for det ansøgte)

I tilfælde af at vi modtager ansøgninger for mere end den afsatte ramme, og der er lighed i projekters prioriteringsscore efter trin 1, bliver disse projekter i dette 2. trin prioriteret efter størst total ammoniakreduktion

I tilfælde af fortsat lighed i prioriteringsscoren mellem projekter, bliver de resterende projekter udvalgt via en elektronisk, automatisk lodtrækning.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tilskudsordningen modernisering af slagtesvinestalde finder du på retsinformation.dk og på EUR-lex (som er en hjemmeside med EU-regler):

Danske regler (bekendtgørelser) Bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2020 om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde.

Vejledning 4-5-2020

Denne vejledning giver svar på rigtig meget, såfremt du ikke har prøvet at søge før, du kan hente vejledning her og ellers er du velkommen til at ringe.

Vi er klar til at hjælpe dig, som ansøger, og vi har stor erfaring med disse ordninger. Vi har søgt igennem de sidste 10 år i alle moderniserings- og miljøteknologiordninger, så vi kan svare på det meste og finder svarene på resten.

Jo før du kontakter os, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe.

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig