Nye regler for byggesagsbehandling

(fra 1-1-2020)

Bygningsreglementet blev ændret radikalt, da BR18 trådte i kraft i januar 2018. Som bygherre betyder det en ny virkelighed, hvor især indførelsen af certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, sammen med en række andre nye krav, har direkte indvirkning på bygherrernes hverdag.

En af hjørnestenene i BR18 er omlægningen af den tekniske byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner. Med BR18 flyttes byggesagsbehandlingen af disse områder væk fra de kommunale myndigheder og over til nogle certificerede rådgivere. Dette skulle medføre en mere ensartet byggesagsbehandling, så der ikke længere opleves store forskelle på fx brandmæssige tiltag, afhængig af hvilken kommune man bor i.

Til bygningsreglementet er knyttet en række vejledninger, der desværre bærer præg af at have været underlagt et vis tidspres, hvorfor de indeholder en del fejl og misforståelser. Fra landbrugets rådgivningsbranche arbejdes der ihærdigt på at få rettet disse fejl, så de ikke indarbejdes i en byggetilladelse med alvorlige økonomiske og funktionsmæssige konsekvenser for staldbygningerne.

Certificerede rådgivere efter den nye ordning
Alt byggeri skal klassificeres i henholdsvis

Brand

  1. Anvendelseskategori 1 til 6
  2. Risikoklasse 1 til 4
  3. Brandklasse BK1 til BK4

 

Bærende konstruktioner

  1. Konsekvensklasse CC1 til CC3+
  2. Konstruktionsklasse KK1 til KK4

 

Anvendelseskategori og rikoklasse definerer hvilken brandklasse byggeriet skal placeres i.

Konstruktionsklasse defineres ud fra hvilken konsekvensklasse byggeriet skal placeres i.

Hvad betyder det for dig som bygherre?

Som bygherre skal du udpege/ vælge en certificeret brandrådgiver, samt en certificeret konstruktionsrådgiver, svarende til de klasser dit byggeri skal henføres til. Rådgivere kan lade sig certificere i enkelte eller alle klasser.

Det er den certificerede rådgivers ansvar, at dit byggeri lever op til kravene i Bygningsreglementet. Træder rådgiveren ved siden af, kan certificeringen blive inddraget.

Ansøgning om byggetilladelse 

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via en internetportal, Byg og Miljø. I ansøgningen skal vedlægges tegninger, der primært angiver byggeriet størrelse, samt rådgivernes dokumentationer vedr. brand og konstruktioner.

I ansøgningen skal rådgiveren afkrydses i et skema med 19 punkter, der angiver hvilken dokumentation der kræves i forbindelse med projektering og færdigmelding af byggeriet.

Færdigmelding af byggeri.

Når byggeriet er afsluttet, skal den certificerede brandrådgiver ved sin underskrift erklære, at byggeriet er udført iht. til det ansøgte.

Ligeledes skal den certificerede konstruktionsrådgiver aflevere konstruktionsdokumentation, samt projektdokumentation. Det vil sige en statisk rapport, der dokumenterer at der er regnet med de rigtige laster fra alle byggekomponentleverandører og at lastforudsætninger fra de enkelte byggekomponentleverandører (eksempelvis spærfabrik, vægelementfabrik o.lign.) bliver korrekt overført mellem disse.

Tilsvarende afleveres endelige konstruktionstegninger som projektdokumentation.

Ibrugtagningstilladelse

Det er nyt at landbrugets avls- og driftsbygninger skal have en ibrugtagningstilladelse. Tilladelsen udstedes på baggrund af de i færdigmeldingen indlagte dokumenter. Byggeriet må ikke tages i brug, før tilladelsen foreligger. Kommunen har på visse vilkår mulighed for at give delvis ibrugtagningstilladelse i forbindelse med et større byggeri.

Ved 10 % af udstedte ibrugtagningstilladelser skal kommunen udføre stikprøvekontrol.

Kommunen skal have afsluttet kontrollen senest tre måneder efter udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen.

Straf

I BR18 fremgår det af § 564: Den, der overtræder bestemmelserne som fastsat i bygningsreglementet, straffes med bøde. Bestemmelserne gælder også for byggearbejder, som kan udføres uden byggetilladelse.

Sidste linje refererer til § 5 i BR18 og skal derfor understrege, at selv om der ikke kræves en byggetilladelse til fx at opstille en kornsilo, så kan de stadigvæk være byggetekniske og brandtekniske krav, der skal være overholdt.

 

 

 

Steen Lundgaard

Ingeniør, Byggetilsyn, Tvister, Skadesopgørelser, bygherrerådgivning. CFPA dipl. E Brandsikring

Mobil: 40 40 99 64
Emailsl@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig