Certificerede statiske beregninger

Myndighederne kræver, at bygherren udpeger en bygværksprojekterende, der har ansvaret for de samlede statiske beregninger af de bærende konstruktioner.
En statiker skal kontrollere og dokumentere alt relateret til statik og statiske beregninger.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi certificerede statiske beregninger.
Vi assisterer med kontrolskemaer og dokumentation, så dit byggeprojekt lever op til myndighedernes krav.

Forløb med Konstruktionsingeniør

En byggeansøgning, hvorvidt dette omfatter nybyg eller ombygning/renovering, skal indeholde oplysning og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til, jf. BR18; kap. 26 om konstruktionsklasser og kap. 28 om dokumentation af bærende konstruktioner og der skal foreligge en statisk dokumentation for de bærende konstruktioner til projekt afslutning.

Byggeriet kan indplaceres i følgende konstruktionsklasser:
- Konstruktionsklasse 1 (KK1)
- Konstruktionsklasse 2 (KK2)
- Konstruktionsklasse 3 (KK3)
- Konstruktionsklasse 4 (KK4)

Her i Byggeri & Teknik I/S vil vi kunne være behjælpelig med byggesager i KK1 og KK2, som er de mest gængse sager i det private og i landbrug og erhverv.

Konstruktionsklasse 1 omfatter oftest:

- enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.

- Simple og traditionelle konstruktioner som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

- Simple og traditionelle konstruktioner som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

Konstruktionsklasse 2 omfatter oftest:

- Simple og traditionelle konstruktioner der ikke falder ind under konstruktionsklasse 1 eller 3.

Når du skal søge byggetilladelse, skal du som ansøger sikre sig at dokumentationen udgør et hele og er dækkende, konsistent og retvisende således at dokumentationen påviser at de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med krav ti sikkerhed og anvendelighed. Dette kan du sikre dig ved at udpege én organisation som bygværksprojekterende. Udpeger du Byggeri & Teknik I/S varetager vi opgaven med at definere, koordinere og følge op på grænsefladerne samt samle dokumentationen, så det medfører en entydig struktureret dokumentation for bærende konstruktioner, der udgør et hele og er i overensstemmelse med det færdige byggeri. Dette kan omfatte følgende:

- definere konstruktionsgrundlag og grænseflader for konstruktionsafsnit ved projektering og udførelse

- koordinere grænseflader for projektering og udførelse mellem konstruktionsafsnit, indhold i statisk kontrolplan og ændringer og fravigelser

- følge op på at dokumentation og tilhørende kontroldokumentation foreligger og at der er sket opfølgning på ændringer samt afvigelse fundet ved kontrol

- samle dokumentation for bærende konstruktioner for det færdige byggeri i henhold til BR18, §§ 501 og 502, så denne udgør et hele herunder A4. Konstruktionsændringer og A5. Konstruktion som udført samt B3. Statisk kontrolrapport.

Dette er særligt relevant, når der medvirker flere organisationer i udarbejdelse og kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner

 

Konstruktionsklasse 1 – KK1

Den statiske dokumentation for konstruktioner i konstruktionsklasse 1 (KK1) skal omfatte relevante dele af følgende:
- A1. Konstruktionsgrundlag
- A2. Statiske beregninger
- A3. Konstruktionstegninger og modeller
- A4 Konstruktionsændringer
- B1 Statisk projektredegørelse.

For bygværker i KK1 skal der ikke en certificeret statiker på projektet, men de statiske beregninger skal udarbejdes af en person med fagmæssig relevante ingeniør kompetencer og/eller iht. relevante SBi-anvisninger.

Søg byggetilladelse

Når der skal søges byggetilladelse, laves et notat om indplacering i konstruktionsklasse 1. Der tages en fagmæssig vurdering af myndighedstegningssættet, hvor vidt det statiske system syntes realistisk og om nødvendigt udarbejdes nødvendige dokumenter til at dokumenterer indplacering i KK1 (disse dokumenter vil blive brugt ifm. Udarbejdelse af dokumentation senere projekteringsfase).

I planlægnings- og projekteringsfasen

Den statiske dokumentation udarbejdes:
- A1. Konstruktionsgrundlag

Konstruktionsgrundlaget udgør det fælles grundlag som de projekterende og udførende skal arbejde ud fra, der bl.a. skal indeholde; Laster på bygværket, Redegørelse for det statiske system, og forudsætninger og materiale parametre for bygværket.
- A2. Statiske beregninger

Der redegøres for den globale stabilitet (Vertikal bæring og horisontal stabilitet) og almene statiske beregninger. Det sikres at de efterviste løsninger er bygbare i det aktuelle bygværk.
- A3. Konstruktionstegninger og modeller

Konstruktionstegninger og modeller bliver udarbejdet, så de reflekterer de udførte eftervisninger og statiske beregninger.
- B1 Statisk projektredegørelse

Indeholder en beskrivelse af konstruktionsafsnittende og dets aktører. Dokumentet er et flydende dokument og opdateres ud gennem projektets fremgang.

I byggefasen

For konstruktionsklasse 1 (KK1) er der kun krav til egenkontrol af det udførte, hvorfor der ikke udføres kontrol af de udførende, medmindre der kræves en særlig kontrol.
- B1. Statisk projektredegørelse

Den statiske projektredegørelse opdateres med de individuelle aktører.

Afslutning af byggeriet

Den statiske dokumentation indsamles fra alle de projekterende og indsendes til myndighederne.

Konstruktionsklasse 2 – KK2

I konstruktionsklasse 2 (KK2) skal den statiske dokumentation som minimum omfatte følgende dokumenter:
- A1. Konstruktionsgrundlag
- A2.1. Statiske beregninger, bygværk
- A2.2. Statiske beregninger, konstruktionsafsnit
- A3. Konstruktionstegninger og modeller
- A4. Konstruktionsændringer
- A5. Konstruktionen som udført
- B1. Statisk projektredegørelse
- B2. Statisk kontrolplan
- B3. Statisk kontrolrapport
For bygværker i KK2 skal der være én certificeret statiker udpeget til projektet.

Søg byggetilladelse

Når der søges byggetilladelse til et KK2 projekt, så skal nedenstående dokumenter udarbejdes sammen med den certificeret statiker, med de rigtige signaturer på.
- Starterklæring udarbejdet af certificeret statiker
- A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygværk (startudgave)
- B1.1 Statisk projektredegørelse, bygværk (startudgave)
- B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering
- B2.2.1 Statisk kontrolplan, udførelse

Dette materiale skal danne grundlag for byggetilladelsen og skal sendes ind fra starten af. Det er vigtigt at bygværket bliver sat i den rigtige konstruktionsklasse fra starten da en byggetilladelse kan ændre konstruktionsklasse efter tilladelsen er givet, og der skal derfor en ny byggetilladelse til ved ændring af konstruktionsklasse.

I planlægnings- og projekteringsfasen

Når der udarbejdes bygge/projekttegninger, skal der føres omfattende kontrol med alle udarbejdede statiske dokumenter, beregninger, og tegninger, som er fastlagt i det materiale der indsendes til byggetilladelsen. Det er en egenkontrol og en uafhængig kontrol som skal samles og indsendes med sluterklæring, for at få en ibrugtagningstilladelse.

Der udarbejdes følgende dokumenter:
- A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygværk (Endelig udgave)
- A1.2 Konstruktionsgrundlag, konstruktionsafsnit
- A2.1. Statiske beregninger, bygværk
- A2.2 Statiske beregninger, konstruktionsafsnit
- A3. Konstruktionstegninger og modeller
- A4. Konstruktionsændringer (hvis nødvendigt)
- B1. Statiske projektredegørelse (Udføres løbende med projektet)
- B2.1.2.x Statisk kontrolplan for projektering, konstruktionsafsnit
- B3.1.2.x Statisk kontrolrapport for projektering. konstruktionsafsnit

I byggefasen

Under udførelsen af bygværket, så skal der udføres en omfattende kontrol af alle bærende konstruktioner, som er fastlagt i kontrolplanen der indsendes til byggetilladelsen. Det er en egenkontrol og en uafhængig kontrol, som de udførende (håndværkerne) skal stå for. De mange kontrolskemaer sendes til den certificerede statiker der samler og godkender materialet og sender det ind sammen med sluterklæringen. Det er meget vigtigt at de rigtige kontroller bliver udført, da den certificerede statiker ikke kan underskrive en manglende kontrol, og i værste tilfælde skal den udførende lave sit arbejde om for at kunne dokumentere kontrollen.

Der udarbejdes følgende dokumenter:
- A5. konstruktionen som udført (Udført af håndværkerne)
- B2.2.2.x Statisk kontrolplan, udførende arbejde
- B3.2.2.x Statisk kontrolrapport, udførende arbejde

Afslutning af byggeriet

Når byggeriet er færdigt, så skal alle de mange kontrolskemaer samles fra de forskellige faser i byggeriet og der skal udarbejdes en sluterklæring. Den statisk dokumentation skal påvise, at de bærende konstruktioners ydeevne er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, hvor sluterklæringen vedlægges. Sluterklæringen erklærer at dokumentationen godtgør, at den udførte konstruktion opfylder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner for sikkerhed og anvendelse.

Der udarbejdes følgende dokumenter:
- B1. Statiske projekt redegørelse (endelig udgave)

Hvis der er afvigelser for kravopfyldelsen i forhold til ovennævnte, anføres dette, og konsekvenser heraf for byggeriets sikkerhed og anvendelighed angives.

Det erklæres, at de i den statiske kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet. Det erklæres også, at den fremsendte B3. Statisk Kontrolrapport er konsistent og dækkende i forhold til B2. Statisk Kontrolplan for byggeriet, samt at kontrollen er udført.

Hvis B3. Statisk Kontrolrapport ikke er dækkende, i forhold til B2. Statisk Kontrolplan og eventuelle betingelser givet i byggetilladelsen, anføres dette, og det angives desuden, hvilke konsekvenser dette har for byggeriets sikkerhed og anvendelighed.
Sluterklæringen fra den certificerede statiker skal indeholde en redegørelse for den certificerede statikers virke på projektet herunder om den certificerede statiker har virket som udarbejdende eller kontrollerende.

Den certificerede statiker underskriver personligt sluterklæringen og erklærer derved at
- Den statiske dokumentation er fremsendt
- Der er anvendt korrekte konstruktionsklasser i overensstemmelse med byggetilladelsen
- Den statiske dokumentation er fyldestgørende og viser at byggeriet vil overholde kravene til bærende konstruktioner
- At de i kontrolplanen anførte kontroller er gennemført
- At de i kontrollen fundne afvigelser er behandlet

Personlig certificering

Hvert år udtages en %-del til kontrol, og findes der fejl så får den certificerede rådgiver en påtale eller i værste fald frataget sin certificering. Certificeringen er personlig!
Det er indviklet og det er et forholdsvis nyt system der skal finde sit normale leje. Der er et underskud af certificerede ingeniører, hvilket kan give lange vente tider. Dokumentationsbyrden for de udførende er også blevet omstændig, hvorfor det ikke kører normalt som det plejer, og husk det er ALLE byggerier, dette har indflydelse på og ikke kun dit. Her i Byggeri & Teknik I/S vil vi guide dig igennem processen så dit projekt kan blive udført så effektivt som muligt.

Brug for hjælp?