Potentiale ved hyppig udslusning af svinegylle

Hvis det er muligt at udsluse gyllen fra stalden med slagtesvin en uge tidligere, vil du i gennemsnit kunne reducere bedriftens klimabelastning med 17,3 kg. Co2-ækv. for hver pr. tons slagtesvinegylle. Det svarer også til 0,692 kg metan eller det samme som afbrænding af 6,48 liter dieselolie.

Det fremgår af en helt ny rapport, udarbejdet gennem et projektforløb med deltagelse af Planenergi, Nordlys, Århus universitet, Svinerådgivningen og Byggeri & Teknik I/S. Projektet er gennemført på bevilling fra landbrugsstyrelsen.  ”Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018-2020” hedder rapporten.

Ved en slagtesvinebesætning på godt 20.000 producerede slagtesvin årligt vil det betyde en reduktion på ca. 173.000 kg CO2-ækv. pr. år, hvis gyllen udsluses fra kummerne 1 uge tidligere end det, der praktiseres i dag. Potentialet er således størst ved slagtesvin, men der er noget at hente ved andre dyregrupper. Forventet potentiale ses i tabellen.

Projektet omkring hyppig udslusning tager udgangspunkt i et omfattende datasæt opsamlet på 405 svinebedrifter der alle leverer gylle til i alt 28 biogasanlæg rundt i hele landet. Hver bedrift har fået beregnet et potentiale, som er relateret til netop deres bedrift. Ud fra det omfattende datasæt der er indsamlet, er også udregnet et sæt nøgletal (tabel), som kan give et hurtigt overblik over, hvad der kan hentes på emissionsreduktion i kg CO2-ækv. Det nøjagtige potentiale skal naturligvis beregnes ud fra data der opsamles ude på den enkelte bedrift.

Gevinsten for dig som landmand er blandt andet, at din gylle er mere værd ved levering til biogas, hvis den indeholder mere metan. Den mindre metanemission fra stalden kan altså udnyttes på biogasanlægget. Ikke at forglemme er der også et bedre og mere sikkert staldmiljø, når gyllen udsluses hyppigere.

Største delen af leverandørerne til Danish Crowns er med i bæredygtighedsprogrammet ”Klimavejen”. Her forpligter man sig til at reducere klimaftrykket med 50% inden 2030. Vi kan forvente flere af lignede tiltag i fremtiden. Man kan tale om ”License to produce”. Dansk landbrug har en vision om at producere kød klimaneutralt i 2050 og hyppig udslusning er et vigtigt redskab hertil.

Der er således et stort klimamæssigt og økonomisk potentiale at hente ved hyppig udslusning af svinegyllen.  Barriere er dog, at der skal regnes på ekstra arbejdstid til trækning af gyllepropper, medmindre gylleudslusningen er automatiseret i en eller anden grad. Derudover kan der være udfordringer med størrelsen af afhentningstanken, hvis gyllen leveres til biogas. Det er ikke ualmindeligt at størrelsen på afhentningstankene ikke er afstemt efter gylleproduktionen og gør det udfordrende at praktisere hyppig udslusning. Ligeledes kan der være problemer med at få gyllen ud, hvis der ikke er en vis gyllemængde i gyllekummen. Manglende udluftning på gyllerørene kan også gøre at det driller. Der er således mange faktorer der bør tages højde for ved især nybyggeri og renoveringer. Men mulighederne er der og potentialet er bestemt værd – ja måske ligefrem nødvendigt at udnytte.

Tina S. Kristensen

Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde

Mobil: 30 74 64 63
Emailtsk@byggeri-teknik.dk

Kort om projektet:

  1. Kørt fra august 2018 til januar 2021
  2. Et samarbejde mellem Planenergi, Nordlys, Århus universitet, Svinerådgivningen og Byggeri & Teknik I/S
  3. 405 bedriftsbesøg med beregning og rådgivning omkring ejendommens potentiale og barriere
  4. 28 biogasanlæg rådgivet omkring potentiale og barriere
  5. Forsøg og målinger af temperatur i gylle, både inde og ude
  6. Landbrugsstyrelsen har bevilliget midler til projektet

Læs mere i rapporten der kommer til at ligge på Landbrugsstyrelsens hjemmeside samt hjemmesider tilhørende de medvirkende aktører.