Krav og anbefalinger til kælvningsafdeling og sygefaciliteter

Der har nok aldrig været så meget fokus på dyrevelfærd i kvægbruget, som der er lige nu. Den endelige implementering af Dyrevelfærdsloven – Kvæg rykker nærmere og allerede i 2024 kommer den næste deadline med krav om kælvningsfaciliteter og krav til sygebokse.
Samtidig er de Danske Anbefalinger blevet opdateret med 2 nye kapitler netop med anbefalinger til indretning af kælvningsområdet og behandlings- og sygeafsnit samt håndtering af dyr.

Krav til Enkeltkælvningsboks

Enkeltkælvningsboks etableret i forbindelse med en kælvning.

Krav til Kælvningsområde

Kælvningsområde med fleksibelt inventar til etablering af enkeltkælvningsbokse.

Dyrevelfærdsloven - Kvæg

Kravene til kælvningsfaciliteter i 2024, betyder at rigtig mange mælkeproducenter skal ud og foretage en eller anden form for investering, da det kun er de færreste, der allerede nu har det nødvendige antal staldpladser i deres kælvningsafdeling.

Efter 2024 skal der være min. 4 kælvningspladser pr. 100 køer, hvoraf de 2 skal kunne etableres som enkeltbokse. I en besætning med 300 køer skal der således være min. 12 pladser i kælvningsafdelingen, hvor 6 af dem skal kunne etableres som enkelt bokse.

Her drejer det sig om at indrette og bruge pladsen bedst muligt. Derfor skal boksene være fleksible, så man hele tiden udnytter arealerne i boksene optimalt. Det vil sige, at enkeltboksene først etableres, når der er brug for dem. Dermed er der ingen enkeltbokse der står tomme.

Arealkravet pr. ko i fælles bokse er 8 m2. for stor race og 6,8 m2. for Jersey. Enkeltboksene skal være min. 12. m2. til stor race og 10 m2. for Jersey.

I 2024 skal der også være sygefaciliteter på alle bedrifter med malkekvæg. Kravet en min. 1 sygeplads pr. 100 køer. Der er ikke krav om et bestemt antal enkelt sygebokse, men et sygt dyr skal altid kunne isoleres efter behov.

Ny revision af Danske Anbefalinger

I 2018 kom den sidste revision af Danske Anbefalinger, hvor der især blev set på kapitlerne 8 og 9 om opstalding af kalve, ungdyr og malkekøer. Denne gang er der blevet set på kapitlerne 4 og 7 – Håndtering af dyr samt kælvnings- og sygefaciliteter.

I 7. reviderede udgave af ”Indretning af stalde til kvæg – Danske Anbefalinger” fra 2022, er kapitel 4. Håndtering og tilsyn af dyr, fortsat det vi kender fra tidligere, men hvor fokus nu i højere grad er rettet mod arbejdsmiljø- og sikkerhed ved håndtering af kvæg.

Det tidligere kapitel 7. Kælvnings- og separationsafdeling er ligeledes opdateret og nu to særskilte kapitler, kapitel 7. Kælvningsafdeling og kapitel 8. Separation- og sygeafdeling, så man bedre kan holde fokus på de ting, der er vigtige for hver at de to staldafsnit.

Danske Anbefalinger er udarbejdet i et samarbejde mellem en række specialister med viden og erfaring fra forskning, forsøg og rådgivning om indretning og brug af kvægstalde. Hvor rådgivere fra Byggeri og Teknik også er repræsenteret.

Indretning af stalde til kvæg har siden 2018 ligget som en WEB version, der kan downloades på Landbrugsinfo.

Kap 4 - Håndtering og tilsyn med dyr

Nogle af de faktorer som påvirker risikoen for ulykker ved håndtering af kvæg, kan inddeles i tre overordnede kategorier:

  1. Dyreadfærd
  2. Fysiske rammer
  3. Personalets adfærd

I en undersøgelse af årsager til kvægrelaterede ulykker i landbruget, hvor knap 100 adspurgte personer i kvægbruget er interviewet, der alle på forskelligvis havde været udsat for en arbejdsulykke indenfor det sidste år (2021). Hvor det viste sig at 1/3 af ulykkerne var relateret/ forsaget til/af arbejde med- og omkring kvæg. Her vurderede omkring 50 % af de adspurgte, at bedre fysiske rammer kunne have forhindret arbejdsulykken.

Undersøgelsen er foretaget af Psykolog Kent Nielsen, Souschef ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet i Gødstrup der i mange år har beskæftiget sig med forebyggelse af arbejdsulykker.

En anden mulighed for færre ulykker kunne være etablering af bedre drivgange, separations- og fikseringsmuligheder i forbindelse med håndtering af kvæg, da det er her mange af arbejdsulykkerne sker.  Et andet område, hvor arbejdsulykker forekommer ret hyppigt, er i forbindelse med malkning, hvor køerne ved refleks reagerer og derved risikerer at forsage personskader.

Der findes flere gode inventarløsninger, som kan være medvirkende til at håndtere kvæget langt mere sikkert og dermed i højere grad forsøge at forhindre arbejdsulykker og personskader.

Kap 7 - Kælvningsafdelingen

I det nye kapitel 7 – Kælvningsafdeling er hele forløbet omkring kælvning taget med. Det vil sige afgoldning, selve goldperioden med fare off og close up grupper, fællesforberedelsesbokse og enkeltkælvningsbokse og endelig opstarts- og nykælverhold.

Kap 8 - Separation- og sygeafdeling

I kapitel 8 - Separation- og sygeafdeling er hele behandlingsområdet beskrevet, samt de forhold der skal tages hensyn til i forbindelse med opstalding af egentlige syge dyr. Har dyrene behov for enkeltopstaldning på grund af risiko for smitte eller er der f.eks. bare behov for at kunne tilgodese et svagt dyr.

Helge Kromann

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

Mobil: 22 57 67 98

    Kontakt Os